lauantai 20. helmikuuta 2010

Skandaali, osa II: Lisää infoa valtion hankkeesta myydä vesivarannot suuryrityksille ja Viinivaaran vedenottohankkeen taustoista

Kirjoitin menevän kuun 8. päivä Viinivaaran vesihankeesta ja sen taustalla muhivasta poliittisesta mätävuoresta. Asiaan liittyen suosittelen seuraamaan myös US blogisti Riikka Söyringin blogia. Alkuviikosta hän kirjoitti mm. seuraavaa, siteeraten blogisti "Uurija":a, lihavoinnit minun:

"Vesilaki”uudistukset” tänään 16.2 2010 Eduskunnan käsittelyssä
Eduskunta käsittelee tänään 16.2 2010 vesilain uudistuksia
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+277/2009
”Koska kertaus on opintojen äiti, sallittaneen lyhyt oppimäärä niille, jotka sattumalta klikkaavat sivulle sisään ja haluavat nopeasti tietää, mistä tässä kaikessa on kyse. [...]

1. On meneillään globaali prosessi, jossa valtioiden kansallisomaisuus (sähkö, kaivosteollisuus) ja luonnonvarat, kuten tässä Suomen pohjavesi, myydään kansalaisten mielipidettä kysymättä yksityisille ylikansallisille yrityksille pilkkahinnasta.

2. Seuraus: Veden, (energian, sähkön ravinnon, jne.) hinta nousee yksityisomistuksessa pilviin. Tämä on nähty Virossa, jossa vesi yksityistettiin sekä maailmalla kolmansissa maissa.
http://www.kepa.fi/uutiset/2708/

3. Tekniikkana on ensin pakottaa valtio velkaantumaan ja asettaa velan myöntämisen ehdoiksi kansallisomaisuuden yksityistäminen. Suomi (Kreikka, Espanja, Islanti, …) ovat jo vedetyt syvälle valtion ylivelkaannuttamisprosessiin ja tätä kautta kansallisomaisuuden kaappaamiseen.

4. Koska valtiovalta tietää, että kansalaiset eivät omien etujensa vastaista pohjavesien jne, myyntiä ikinä hyväksyisi, asiaa on valmisteltu salaa.

5. Suomessa ja muualla paljastunut poliitikkojen ja puolueiden silmiinpistävän laaja korruptio, runsas voitelu rahalla, tulee ymmärrettäväksi, kun rahaa pursuavat ylikansalliset markkinatoimijat ovat halunneet varmistua siitä, etteivät hallitus ja kansanedustuslaitos asetu poikkiteloin yksityistämistä vastaan.

6. Suomea, kuten kaikkia länsimaisia valtioita, hallitsee poliittinen korkean tason yksimielisyys siitä, että…

7. …valtion kestämätön velkaannuttaminen Maailmanpankille ja yksityisille kansainvälisille suurpankeille on ihan OK-toimintaa. Tätä ei vaalipuheissa tietenkään sanota suoraan, vaan asia puetaan talouskasvua ja vapaita markkinoita ihannoivaan korukieleen."

Yllä mainittuun kohtaan 3. viitaten on mielenkiintoista, että pääministeri Vanhanen varoitti pari päivää sitten, että Suomea voi uhata samanlainen katastrofi kuin Kreikkaa:

"Pääministeri Matti Vanhanen varoitti MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa, että Suomi voi helposti joutua vastaavaan kriisiin kuin missä Kreikka parhaillaan on."

Tämä on hyvin ajankohtainen varoitus, sillä Suomi keplotteli itsensä EMU-ehdot täyttäväksi ja pääsi rahaliitttoon samalla tavoin kuin Kreikka:

"Kriisiin ajautunut Kreikka ei ole ainoa euromaa, joka on keplotellut velkalukujaan kauniimmiksi. Euroon pyrkiessään myös Suomi turvautui kepulikonsteihin, joihin Eurostat kiinnitti huomiota jo 2000-luvun alussa. Suomen keinot olivat laillisia, mutta enää ne tuskin menisivät täydestä. Nyt niillä voisi päätyä silmätikuksi.

.. 1990-luvun lopulla Suomikin turvautui keplottelua muistuttaviin konsteihin päästäkseen rahaliittoon. Markkojen vaihtaminen euroiksi ei välttämättä olisi onnistunut ilman velkatilastojen räätälöintiä ja nokkelien pankkiirien apua. Pelkän aidon velanmaksun avulla valtion velka ei olisi pienentynyt riittävän pieneksi riittävän nopeasti."

Että näin on näppyläiset meilläkin.Uudessa vesilaissa (HE277/2009vp) on kohta, jossa on tulossa varsin "mielenkiintoinen" rajoitus: Maanomistaja ei saa ottaa enää vettä omilta mailtaan vapaasti omaan käyttöönsä, paitsi tietyn kiinteistökohtaisen määrän, eikä myydä vettä eteenpäin:


Oikeus ottaa pintavettä kytkeytyisi kiinteistön omistukseen tai hallintaan ja tarpeeseen ottaa vettä kiinteistökohtaista käyttöä varten. Vesilain käsitteistön selventämiseksi talousveden ottamisen sijasta pykälässä viitattaisiin 2 §:n tavoin tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten otettavaan veteen. Näin säännöksen perusteella ei esimerkiksi voida ottaa vettä toimitettavaksi muualla käytettäväksi. Ottamisoikeuden kytkeytyminen kiinteistökohtaiseen tarpeeseen rajaisi laajamittaisemmat ottamishankkeet säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle ja ohjaisi ne varsinaisen vesioikeudellisen lupamenettelyn piiriin

Eli pintavedenkin kaupallinen käyttö varataan vain suurten vesiyhtiöiden yksinoikeudeksi?


Lisäinfo: Sain Riikka Söyringin välittämänä tietoa Esa Greijuksen analyysistä uuden vesilakiehdotuksen sisällöstä, katsotaanpa:

"Vesitaloushankkeen toteuttaminen edellyttää useissa tapauksissa sellaisten alueiden käyttöä, joita hankkeen toteuttaja ei omista. Jos hakija ei vapaaehtoisin sopimuksin ole saanut tarpeellisia käyttöoikeuksia mainittuihin alueisiin, voi lupaviranomainen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä perustaa hakijalle tarvittavat oikeudet."

Eli viranomaispäätöksellä yhtiöillä on oikeus käyttää maanomistajan alueita vedenpumppaukseen, ja rakentaa pumppaamo ja/tai putkirakenteet maanomistajan maille, jos yhtiöllä on jo oikeus kyseisen alueen pohjaveteen laajemmalti.

"Pakkotoimioikeuden perustamisen edellytyksenä on vesioikeudellisen rakentamisluvan lisäksi, että tarvittava alue suurimmalta osaltaan kuuluu hakijalle joko omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella (2 luvun 7 §:n 1 momentti). Jos hanke on yleisen tarpeen edellyttämä, on pakkotoimioikeus 2 luvun 8 §:n nojalla perustettavissa siinäkin tapauksessa, että 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset puuttuvat."

Eli toisin sanoen iso raha ja viranomaismielivalta jyräävät.

"4 §. Pohjaveden ottaminen toisen alueelta. Pykälässä säädettäisiin muuhun kuin alueen omistukseen ja aluehallintoviraston antamaan lupaan perustuvasta oikeudesta ottaa pohjavettä ja sijoittaa ottamisen edellyttämät laitteet ja rakennelmat toisen alueelle. Säännös perustuisi nykyisen vesilain 9 luvun 4 §:ään. Säännöstä ei sovellettaisi aluehallintoviraston lupaa edellyttävään veden ottamiseen. Oikeutta ei voitaisi myöntää, jos ottaminen edellyttäisi lupaa 3 luvun 2 tai 3 §:n perusteella."

Eli jos ei yhdeltä viranomaiselta ja yhden pykälän perusteilla lupa heltiä, voi hakea luvat eri pykälän perusteella toiselta viranomaiselta:

"Pohjaveden ottaminen toisen alueelta olisi mahdollista joko alueen omistajan tai haltijan suostumuksen tai aluehallintoviraston myöntämän oikeuden perusteella. Jos oikeus myönnetään, tulee päätökseen liittää 6 §:n mukaisesti tarpeelliset määräykset."

Ja siis oikeus viedä vedet voidaan antaa puhtaasti taloudellisin perustein, jos yhtiöt niin vaativat:

"Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeuden myöntämisen edellytyksistä. Oikeus ottaa pohjavettä voidaan myöntää tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä, yhdyskunnan vesihuoltoa tai muuta yleistä tarvetta tai sellaista teollista tai taloudellista toimintaa varten, jolle pohjaveden saaminen on erityisen tärkeää."

Pyydän kaikkia kynnelle kykeneviä allekirjoittamaan addressin vesivarantojen yksityistämistä vastaan:


http://www.adressit.com/oikeuspohjaveteen

Yleisesti vesiasiaa voi seurata myös Marko Sihvosen sivuilta.

-----------
Edit 23.2. Korjattu lähdetieto

Edit 25.2. Lisätty uuden vesilakiehdotuksen analyysiä

Ei kommentteja: